Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Buczkowice

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Charakterystyka Gminy
znacznik ozdobny Strategia Rozwoju Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Program Rewitalizacji dla Gminy Buczkowice
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Wójt gminy
znacznik ozdobny Rada gminy
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały, referaty, oddziały
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Sprawozdania, Programy
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny E-urząd
znacznik ozdobny Język migowy w urzędzie
znacznik ozdobny PETYCJE
znacznik ozdobny Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
znacznik ozdobny Informacja o zawodowej działalnośći lobbingowej
znacznik ozdobny Dotacje na wymianę piecy
znacznik ozdobny Dotacje na OZE
znacznik ozdobny Zarządzanie Kryzysowe
znacznik ozdobny HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
znacznik ozdobny GOSPODARKA ODPADAMI
znacznik ozdobny Informacje o Zgromadzeniach
znacznik ozdobny RODZINA 500+
znacznik ozdobny Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców
znacznik ozdobny WYBORY ŁAWNIKÓW
znacznik ozdobny Podatki i Opłaty lokalne
znacznik ozdobny Środki z Unii Europejskiej - Budowa kanalizacji sanitarnej
znacznik ozdobny GKRPA
znacznik ozdobny Organizacje Pozarządowe
znacznik ozdobny Kontrole
znacznik ozdobny Informacja o jakości powietrza
znacznik ozdobny Ostrzeżenia o niebezpiecznych zjawiskach meteorologicznych
znacznik ozdobny Oświadczenia majątkowe
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Zbiór aktów prawa miejscowego
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Budżet
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Plany Zagospodarowania Przestrzennego- AKTUALNE
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Konsultacje Społeczne
znacznik ozdobny Zebrania Wiejskie
znacznik ozdobny Plan gospodarki niskoemisyjnej
znacznik ozdobny Ochrona środowiska
znacznik ozdobny Informacje o jakości wody
znacznik ozdobny Zarządzenia Wójta
znacznik ozdobny Zarządzenia Kierownika Urzędu
znacznik ozdobny Statystyka w Gmine
znacznik ozdobny Imprezy Kulturalne
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Elekroniczna Skrzynka.Podawcza
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
znacznik ozdobny Gazeta Gminna
znacznik ozdobny Mapa strony
 

Treść strony

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Decyzja - warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
Wypis/ wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości / budynku /
Podział nieruchomości ( etap postępowania wstępny )
Rozgraniczenie nieruchomości / etap wstępny /
Podział nieruchomości / etap postępowania końcowy /
Uzyskanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
Zgłoszenie zamiaru umieszczenia szyldów i reklam na budynkach i budowlach oraz reklam wolnostojących
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej
Nabycie /wykup/ nieruchomości na rzecz gminy Buczkowice
Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie z zakresu postępowania administracyjnego o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o pozwolenie na budowę przedsięwzięć mogących rażąco oddziaływać na środowisko.
Odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - mienie gminne
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste mienia gminnego w drodze bezprzatergowej - na uzupełnienie
Przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste
Rozgraniczenie nieruchomości / etap końcowy/
Wydzierżawienie gruntu
Rezygnacja z umowy dzierżawy
Decyzja - o środowiskowych uwarunkowaniach
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Strony 1 Przejdź do strony nr 2

Licznik odwiedzin: 10177427 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony